Агенција за обезбедување


Балекс доо има и Агенција за обезбедување на имот и лица  за ова Балекс поседува Овластување од министерство за внатрешни работи на РМ и поседува две службени возила,две канцеларии ,15 лица со легитимации за обезбедување издадени од комора за обезбедување на Р.М