Лабараторија за тахографи


Во склоп на сервисот работи и лабараторија за тахографи која поседува исо стандард ISO 17020 :2012  кој го издава институтот за  акредитација на Р.М
Со овој сертификат добиваме дозвола од Министерство за транспорт и Врски  за калибража на дигитални и аналогни тахографи.