ТРАНСПОРТ

Основна дејност во Балекс доо од Штип е транспортот. Нашите возачи се професионалци и, поседуваат сертификати за компетентоност.

СЕРВИС ЗА ТОВАРНИ ВОЗИЛА

Вршиме контрола и сервис на сите наши возила пред да заминат на патување. Сервисни услуги извршуваме и за други транспортни фирми.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТАХОГРАФИ

Во склоп на сервисот работи и лабараторија за тахографи која поседува ISO 17020 :2012 стандард, кој го издава институтот за акредитација на Р.М.

ЦАРИНСКИ СКЛАД

Балекс доо поседува свој царински склад, односно просторија за приверемено чување на не оцаринета стока до 20 дена.

ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ

Од 2017 година транспортната фирма Балекс Доо во своја сопственост го вбројува и царинскиот терминал Балекс ДОО во Штип.