Во склоп на сервисот работи и лабораторија за тахографи која поседува исо стандард ISO 17020 :2012
кој го издава институтот за  акредитација на Р.М.
Со овој сертификат добиваме дозвола од Министерство за транспорт и Врски  за калибража на дигитални и аналогни тахографи.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Виктор Стоилов

Манаџер за сервис
+389 70 330 247 servis@baleks.com.mk
ЗАКАЖИ ТЕРМИН ЗА СЕРВИС